Drsanje Moje države
4 feb - 20 feb | Drsanje
Umetnostno drsanje - Olimpijske igre
5 feb - 16 feb | Drsanje
Hitro drsanje na kratkih stezah - Olimpi.
5 feb - 19 feb | Drsanje
Hitrostno drsanje - Olimpijske igre